უკუკავშირი
კომპანიის თბილისის მისამართი
ტელ: +995 32 2 484 484
ფაქსი: +995 32 223 668
ცხელი ხაზი: +995 32 2 422 227
ბიძინა კვერნაძის ქ. 10
0171 თბილისი, საქართველო

კომპანიის მისამართი ბორჯომში
საქართველო, 0102,
ქ. ბორჯომი
თორის ქ. 39
ჩამომსხმელი ქარხნები: N1 და N2